Blogger

Bakkes blogg

Publisert 21.02.12

Fødd til å leie?

Fødd til å leie?

Kan du inspirere?

Kan du motivere?

Kan du skape engasjement?

Har du leiarutdanning?

Har du utvikla deg som leiar i det siste?

Dette er daglege spørsmål me alle blir utsett for. Temaet leiing finn du igjen i dei fleste aviser, alt frå Dagens Næringsliv til Dagens Medisin. Det er ikkje ein einaste stad der det ikkje blir etterspurd leiareigenskapar. Etter å ha vekse opp blant ein generasjon som fekk skumme fløyten av oljen, kan det sjå ut som leiarskapet endra seg. Ein skal ikkje lengre ta avgjerder åleine, ein skal ta dei i fellesskap. Med fellesskap så meinast ein horde av PR-rådgjevarar, konsulentar og andre nyttige arbeidsgrupper som kan hjelpe deg på vegen.

Samfunnet set store krav til oss. Haldningane har endra seg og ført til at appetitten etter leiarstillingar berre har auka. Er du så heldig at du har fått ei leiarstilling, tek det ikkje lang tid før du siktar på ei anna. Det er tross alt ikkje sjølve arbeidsoppgåvene du er ute etter, det er tittelen. På denne måten er spelet i gang. Me jaktar stillingstitlar som andre bytter sokkar. Hungeren etter prestisje, etter ein CV som lyser kynisme og etter ein moral som har sett sine beste dagar, har aldri vore større. Dette gjer det lov å nytte stillingar som eit springbrett for andre meir prestisjefulle posisjonar. Ingen blir lengre målt for det arbeidet ein faktisk utfører, men for den tittelen ein har.

Dette er ikkje berre noko leiarar innanfor helsesektoren prøvar seg på, det skjer også blant den yngre garde. Dei som veks opp i skuggen av sine foreldre som byter arbeid annakvart år. Det blir sendt signal om at "alle" skal vere leiarar, siktar du deg ikkje mot denne stillinga, då har du ikkje oppnådd suksess. Då kan du umogleg vere nøgd med din eigen situasjon. Du kan ikkje vere nøgd før du når toppen. Du seier kanskje at slik har det alltid vore? Du seier kanskje dette innlegget berre er ungdommeleg naivitet? Ja, det kan hende det stemmer. Men det å sette krav til det arbeidet ein gjer og vere nøgd med eit tilvere utan å nødvendigvis ha leiinga er ikkje respektabelt lengre. Dette leiar oss igjen tilbake til definisjonen på kva ein leiar faktisk er.

Det er synd det å vere leiar ikkje lengre er einsbetydane med å leie etter døme. Kvifor skal ikkje leiarane også godta lønsskjering? Kvifor skal ein leiar setje seg sjølv på ein gullstol og nekte samvær med dei tilsette? Leiargenerasjonen har vekse opp med brask og bram og har heilt glømt kven som faktisk utfører arbeidet samfunnet vårt er avhengig av. Det å ha vore på eit titals kurs om leiing, utdanning innanfor leiing, fleire leiingstitlar, etterutdanning her og der. Det seier ingenting om korleis du fungerer i praksis. Det å vere leiar handla ein gong om korleis ein samarbeida med andre menneske, det handla om å sjå potensiale i dei du arbeider med, det handla om å gå ein veg - saman.

Neste gong du skriv leiareigenskaper som eit krav i ein tilsettingsprosess kan du kanskje tenkje deg om kven du faktisk får. Neste gong du skal tilsette ein person kan du kanskje høyre om personen faktisk er interessera i dei arbeidsoppgåvene som heng saman med posisjonen. På den måten kan ein kanskje unngå at byråkratiet veks fordi leiarane ikkje gjer det arbeidet dei eingong hadde ansvar for.

Bjørg Bakke

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Bjørg Bakke Bjørg Bakke
Bjørg Bakke studerer medisin ved Universitet i Bergen på 6. året. Bakke er tidligere leder i Nmf.
 • Marit Hermansen

  Lytt til erfarne fjellfolk!

  Publisert 27.03.15

  Påsken er rett rundt hjørnet. Noen har pakket ski og påskeegg og drar til fjells, mens andre tar på seg jakka og drar på vakt. Det er egentlig utrolig flott å tenke på dette velsmurte helsevesenet som bare ruller og går og sørger for avansert behandling, god omsorg og beredskap til fingerspissene. Eller...? De siste fire-fem årene har det skjedd noe. Pasientene merker det, fagfolka merker det - og media har gode dager. Vi leser historier i aviser og blogginnlegg som vitner om at noe er galt. Vi ... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Bjarte Reve

  Ønsker vi næring for hjernen?

  Publisert 27.03.15

  2014 var året de verdensledende hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser fra NTNU mottok Nobelprisen i medisin for deres oppdagelser av hjerneceller som lar oss bestemme hvor vi er, og hvordan vi kan finne veien fra ett sted til et annet. Norge investerer om lag åtte milliarder kroner årlig i helseforskning. Gjennom dette har vi fått fram forskningsmiljøer i verdensklasse, og vi har en rekke andre fortrinn som gjør at vi kan hevde oss internasjonalt innenfor livsvitenskap. For å øke avkastning...

  Les hele blogginnlegget
 • Tiago Campos Rodrigues

  Skal helse være en utgiftspost eller en verdiskaper for Norge i fremtiden?

  Publisert 23.03.15

  Helsesektoren består av mange tusen mennesker med ulik utdanning, kompetanse og arbeidsoppgaver. Alt fra forskeren som utvikler nye ideer, til sykepleieren som gir behandling. Men vår helsesektor handler til syvende og sist kun om én person - pasienten. Pasienten som blir påvirket av mange hundre valg som har blitt tatt for å bidra til å gjøre hans eller hennes liv bedre, og i noen tilfeller redde det. Uansett hvor man arbeider innen helsesektoren er nok målet det samme; vi gjør det for å hjelpe... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Global innsats mot demens

  Publisert 18.03.15

  Demens rykker oppover på den internasjonale helseagendaen. Et tegn var ministerkonferansen som ble holdt i WHO denne uka. Den første i sitt slag, og med ca 80 deltakerland. Flere land har en raskt aldrende befolkning, slik som Japan, som ser ut til å være midt i eldrebølgen allerede. Mer enn hver fjerde innbygger er over 65 år, og andelen eldre vil øke de neste tiårene. Flere andre land har lave fødselstall, slik som Russland og Italia. De eldres helse vil være en helt avgjørende faktor for hvo...

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Kunnskap knuser myter

  Publisert 17.03.15

  Det er gode grunner for å etterlyse kunnskapsgrunnlaget for mye av dagens medisinske praksis. Oversiktsartikler er blant leserfavorittene i alle medisinske tidsskrifter. Gjennom mange år som redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, erfarte jeg både hvor etterspurte oversiktsartikler over kliniske emner er, og hvor vanskelig det er å lage dem. En god oversiktsartikkel skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget, og tolke og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på, heter det i veiledn...

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om lokketilbud og stortingsvedtak

  Publisert 13.03.15

  Av naturlige grunner har det vært mye oppmerksomhet rundt årets LIS-BIO anbud der man ved hjelp av anbudets struktur og den frie konkurransen mellom leverandørene fikk en tilbudspris fra den ene biosimilar-aktøren på 72% vs. listepris på originalen (infliximab, MSD). Dagens Medisin (DM) har fulgt saken tett og i papirutgaven 12. februar har man 6 sider om dette under fanen «Biobyttedramet». I mine øyne er det naturlig at saken får stor interesse, det er naturlig at prisene faller og at konkurr... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Åpenhet i helsevesenet!

  Publisert 12.03.15

  Retten til å ytre seg uten frykt for represalier er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et velfungerende demokrati. Grunnlovens § 100 slår fast at « frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilken som helst anden Gjenstand ere Enhver tiladte». Og; « Det paaligger Statens Myndigheter at lægge til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale». Retten til ytringsfrihet følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon og Den internasjonale konvensjonen om sivile og polit... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Christer Mjåset

  Misforstått taushetsplikt

  Publisert 09.03.15

  Som leger har vi fullstendig taushetsplikt for alle de forhold som vi får kunnskap om i arbeidet med pasientene våre. Dette sikrer at lege-pasient-forholdet får utvikle seg i fortrolighet, slik at alle pasienter kan komme med det de har på hjertet. Dette er avgjørende for kvaliteten på både diagnostikken og behandlingen som gis. Leger setter derfor taushetsplikten meget høyt. I arbeidet med å lage en ny arbeidskontraktmal for leger i sykehus har imidlertid arbeidsgiverforeningen Spekter present... 45

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Skjøre ben koster skjorta

  Publisert 09.03.15

  Hva koster feil legemiddelbruk og dårlig etterlevelse? Hva betyr det for helsetjenesten? Og for pasienten? Jeg har gjort et enkelt tankeeksperiment og litt kjapp hoderegning med utgangspunkt i amerikansk forskning. Selvsagt kan ikke amerikanske forhold overføres direkte til Norge, og selvsagt er det mange forbehold som må tas. Men likevel – se om du følger meg i dette: Den amerikanske studien viser at omtrent 60 prosent av kvinnelige pasientene over 55 år som hadde fått forskrevet bisfosfonate... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Likestilling i revers!

  Publisert 06.03.15

  Samfunnet er avhengige av at norske sykepleiere verdsettes høyere, også gjennom lønn. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i småbarnsfasen øker. En «oppmyking» av arbeidstidsreglene vil bidra til ytterligere å sementere kjønnsrollene. Status 8. mars 2015 er en likestilling i revers. Sykepleier er et kompetanseyrke som fordrer tre års høyere utdannelse. Likevel viser en sammenligning fra SSB 2013/14 at sykepleierne ligger på mellom 50.000 og 180.000 kroner lavere snittlønn enn andre yrker so... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

  Publisert 05.03.15

  Ønsker vi å behandle hele mennesket, må vi ta de praktiske konsekvensene av at somatisk og psykisk helse henger sammen. Hvordan kroppen vår fungerer, avhenger av hvordan vi fungerer psykisk og omvendt. Få vil bestride sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Usikkerheten knyttet til en kreftdiagnose, smertene til en revmatiker, kravene om livsstilsendringer når du har fått diabetes, stiller oss overfor betydelige utfordringer, både psykologiske og sosiale. Fysisk sykdom skaper støy i sjelsl... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Vi trenger rammeverk for pasienttilgangsavtaler

  Publisert 03.03.15

  For å bedre pasienters tilgang til nye medisiner, har mange land egne rammeverk for pasienttilgangsavtaler. Det har ikke Norge. VG har de siste dagene hatt fokus på metodevurderingsystemet i sykehus og hvorfor det ikke har blitt en løsning på forhandlinger. Noe som igjen fører til at norske brystkreftpasienter ikke får den samme behandlingen pasienter får i flere andre europeiske land. Helse- og omsorgsminister Bent Høie peker på at industrien må komme helsetjenesten i møte hvis vi skal få en ...

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Kreftvaksine til flere årskull

  Publisert 02.03.15

  Arbeiderpartiet mener det haster å sørge for at alle kvinner opp til 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine, inkludert de som tidligere har takket nei til tilbudet gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg mener vi at kjønnsnøytral vaksinering kan bidra til bedre infeksjonskontroll. Kreftforeningen gir forslagene full støtte. Kreftforeningens generalsekretær har tidligere uttalt at personer blir syke, får kreft og dør mens vi venter på handling fra Stortinget. Nå er forslaget om å utvide HP... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Norheimutvalget: Et skritt i feil retning?

  Publisert 26.02.15

  Norheimutvalget har nylig lagt frem sin innstilling om prioritering i helsetjenesten. Utvalget har flere forslag som de fleste kan slutte seg til: større åpenhet og brukermedvirkning i prioriteringer, mer fokus på hva som fortrenges når noe prioriteres opp, etc. Mandatet var imidlertid også å ta stilling til kontroversielle tema som alvorlighet og rettferdighetskriterier, kvalitetsjusterte leveår og hvor mye samfunnet bør være villig til å betale for gode leveår. Innstillingen er uklar på så man... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  I´ll shoot the moon for you

  Publisert 13.02.15

  - Kan du ta ned månen til meg Pappa?- Men henger den ikke fint der oppe vennen min, hvorfor vil du at jeg skal ta den ned?- Fordi jeg vil ha den.Mot solegladLivet er omskiftelig. I OUS har vi en stakket stund levd i stråleglansen fra campus Oslo. Et enormt prosjekt som skulle samle alle 23 000 ansatte i ett bygningskompleks. Hildringen svant brått. En kveld våknet vi til melding fra oven om at campus var skrinlagt. Det fantes ikke finansiering. Så enkelt. Det ville naturligvis vært nyttig om den... 14

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Kommunene under press

  Publisert 06.02.15

  Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012. Et viktig mål er at folk skal få et godt og forsvarlig lokalt helsetilbud der de bor. Hvordan går det egentlig, nå som Samhandlingsreformen akkurat er ferdig med sitt tredje hele driftsår og har tatt fatt på det fjerde? Helsedirektoratet følger utviklingen i rapporten Samhandlingsstatistikk. Den siste rapporten gjelder for perioden 2013-2014. Vi ser flere utviklingstrekk som er ønsket og trekker i riktig retning, men vi ser også enkelte forhold... 20

  Les hele blogginnlegget
 • Nard Schreurs

  En målløs reform

  Publisert 02.02.15

  Eller: Hvordan Samhandlingsreformen ble en tannløs reform. Andre februar 2015 skrev NRK at kommunene ikke makter ikke ta imot pasienter, og derfor må betale 466 millioner i sykehusbøter. Nå er dette en sannhet med modifikasjoner. Kommunene har, i regi av Samhandlingsreformen, fått overført en god del penger fra sykehusene nettopp for å ta imot utskrivningsklare pasienter. At disse pengene tilbakeføres via bøter er ikke dramatisk. Det er bare et tegn på at den viktigste helsereformen fra det si... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Westergren

  Én rød knapp

  Publisert 18.01.15

  All pasientbehandling medfører risiko for feil, uheldige eller uventede hendelser. For å lære av feil eller varsle om skader er det etablert en rekke meldesystemer. Dessverre er meldesystemet fragmentert og lite brukervennlig. Det er tungvint for helsepersonell å finne ut hva som skal meldes hvor. Man kan ikke forvente at helsepersonell, som er travelt opptatt med pasientbehandling og som ikke er godt inne i systemene, skal ha oversikt over alle instansene.Vi som jobber med bivirkningsovervåknin... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  En sørgelig legemiddelhistorie anno 2015

  Publisert 07.01.15

  På første praksisdag i 2015 fikk jeg henvist en mann på 79 år for øyeblikkelig hjelp-vurdering.Han har et komplisert sykdomsbilde med tidligere hjerteinfarkt, lett hjertesvikt, forkammerflimmer, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og nedsatt nyrefunksjon. Jeg hadde vurdert hjertesvikten hans to år tidligere, situasjonen var stabil og sviktbehandlingen i tråd med retningslinjene.De siste månedene hadde han følt seg i stadig dårligere form. Flere besvimelsesanfall og tilfeller der han følte seg uklar.... 23

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Sirkus Møre og Romsdal

  Publisert 18.12.14

  Slik kunne det ha foregått: 1. Etter grundige faglige utredninger og en bred lokal debatt legger administrativ ledelse i Helse Møre og Romsdal (HMR) fram for sitt styre et forslag til hvor nytt sykehus bør lokaliseres. Forslaget er basert på hva den lokale administrative ledelsen mener vil være helsefaglig best for Helse Møre og Romsdal. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal består av en blanding av ansattrepresentanter og eieroppnevnte medlemmer. De representerer ikke og svarer ikke for befolknin... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Kultur for kvalitet

  Publisert 12.12.14

  Vi har for lite kunnskap om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten i dette landet. De siste ukers medieavsløringer rundt mangler i norsk eldreomsorg overrasker dessverre ikke. Det har ikke manglet på tilsyn, rapporter eller meldinger de siste årene. Det som har manglet er politisk vilje til å prioritere kompetansebygging, ledelsesutvikling og evnen til å skape kultur for kvalitet. I iveren etter å bygge ut nok kapasitet, må vi ikke la det gå på bekostning av kvaliteten. Små feil – store ulykke... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Helse og omsorg må bli et næringspolitisk satsingsområde!

  Publisert 11.12.14

  Få andre næringssektorer enn helse og omsorg har et større voksende marked nasjonalt og internasjonalt! HelseOmsorg21-strategien slår fast at en av forutsetningene for å få en bærekraftig helseutvikling er at helse- og omsorg etableres som et næringspolitisk satsingsområde, og at store offentlige investeringer i helse og omsorg må til for å lykkes. Denne erklæringen mangler så langt fra regjeringen, og på vegne av LFH og alle leverandører så etterlyser jeg klarere tale. Så lenge den næringspoli... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Pakkeforløp - bruksanvisning for kreftpasienter

  Publisert 05.12.14

  Endelig får kreftpasienter en detaljert oversikt over når de skal undersøkes og når kreftbehandling skal settes i gang. Hvert år mottar vi over 13.000 henvendelser til vår kreftlinje. Svært mange av disse handler om at pasienter i dag ikke vet hvor lenge de skal vente på behandling, eller hva slags behandling de skal få. Det skaper frustrasjon, redsel og utrygghet. Men nå er det lys i tunnelen. Fra 1. januar innføres pakkeforløp, en slags bruksanvisning, for pasienter som har kreft i pros... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

  Publisert 21.11.14

  Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny. Nye prioriteringskriterierNorheim-utvalget foreslår å endre prioriteringskriteriene. Helt konkret ved at alvorlighet endres til helsetap, nytte til helsegevinst og kostnadseffektivitet til ressurskriterium. Forslaget har skapt debatt. Det er derfor interessant å kaste et historisk lys over de kriteriene vi ha... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  La pasientene velge – innfør direkte tilgang til fysioterapeut

  Publisert 12.11.14

  Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». De samfunnsøkonomiske kostnadene av disse plagene ble i 2009 anslått til å ligge opp mot 73 milliarder kroner pr år. I denne beregningen inngår utgifter til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger og uføretrygd. I tillegg kommer bedriftenes kostnader knyttet til sykefravær. Disse er beregnet til å beløpe seg på om lag 27 milliarder kroner i året - og det før lønnsutgiftene er re... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Strutsepolitikk i kampen for bedre mødrehelse

  Publisert 06.11.14

  Reservasjonsretten er kanskje et tilbakelagt kapittel og motstanden var riktignok fenomenal, men debatten illustrerer likevel en tenderende holdning i Norge så vel som i store deler av verden: sosialkonservativismen har fått et fastere grep. «Abort er et minefelt. Ikke snakk om det dersom du kan unngå temaet». Jeg er på en konferanse med givere, NGOer og myndigheter som jobber for bedre reproduktiv helse i utviklingsland- et viktig ledd for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5: forbedre mødrehelse og re...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Hva er i flaska?

  Publisert 05.11.14

  Alkohol er eneste næringsmiddel som er unntatt kravet om innholdsmerking. Diabetesforbundet vil gi forbrukeren mulighet til å ta informerte valg. Du har rett til å vite hva som er i flaska. Personer med diabetes har et særskilt behov for informasjon om hva som er i all mat og drikke for å kunne regulere sykdommen på en god måte, og dermed unngå alvorlige komplikasjoner. Det skal være enkelt for forbrukeren å se næringsinnholdet og sammenligne innholdet med andre produkter. Det enklest...

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Hva bruker vi til å kommersialisere helseforskning, egentlig?

  Publisert 03.11.14

  «Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world.»I disse budsjett-tider er det både hyggelig og litt frustrerende å se de politiske partiene slå hverandre i hodet med ideer til hvordan få mer innovasjon i Norge. Hyggelig – fordi det absolutt er nødvendig. Frustrerende, fordi mens vi prater og diskuterer – så er det det noen som ikke greier seg fordi de ikke har penger til å forfølge ideen sin hele veien til markedet. På grunn av kapitalmangel.I dag la Venstre fram sitt alternative b...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Akutt viktig

  Publisert 29.10.14

  Det neste året skal mye av norsk helsetjeneste ha en overordnet gjennomgang. Både primæromsorgen og folkehelsa blir gjenstand for hver sin stortingsmelding. Videre skal det, for første gang, utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan. Sammen med nye kommunegrenser, skal vi de neste årene rigge oss for en ny tid i pleie- og omsorgssektoren med en stor vekst i antall eldre i befolkningen fra 2025. Akkurat nå er det imidlertid veksten i antall behandlinger (og køer) i sykehusene som er stor. En a... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Å hamre på en lukket dør

  Publisert 03.10.14

  - Du er nødt til å ha sterke pårørende for å få psykisk helsehjelp Egentlig hadde jeg satt opp en logisk disposisjon for de kommende blogginnleggene. Blogg nummer én, som dere allerede har fått se, skulle naturlig nok være en introduksjon. Og de kommende innleggene skulle ha en logisk oppbygging opp mot stadig mer kompliserte tema. For eksempel hadde jeg planlagt at det neste innlegget skulle handle om valg. Om pasienter vil velge. Og hva vil vi i så fall velge. Om hvordan den nye pasientr... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget

Bloggere

 • Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist, president i Norsk Psykologforening og ...
  Les blogger
 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforening...
  Les blogger
 • Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen er administrerende direktør i LFH - Bransjeforeningen for...
  Les blogger
 • Jon Magnussen

  Jon Magnussen

  Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin...
  Les blogger
 • Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overleg...
  Les blogger
 • Johan Torgersen

  Johan Torgersen

  Johan Torgersen er tidligere leder i Yngre legers forening (Ylf). Torgersen er s...
  Les blogger
 • Magne Nylenna

  Magne Nylenna

  Magne Nylenna er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ...
  Les blogger
 • Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen er fastlege ved Sørbyen legesenter Tromsø og leder for...
  Les blogger
 • Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke studerer medisin ved Universitet i Bergen på 6. året....
  Les blogger
 • Frode Jahren

  Frode Jahren

  Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lunge...
  Les blogger
 • Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen v...
  Les blogger
 • Hege Gjessing

  Hege Gjessing

  Hege Gjessing er president i Den norske legeforening. Hun er tidligere leder av ...
  Les blogger
 • Bent Høie

  Bent Høie

  Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Sto...
  Les blogger
 • Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen er tidligere daglig leder i Pfizer AS. Han har lang ledererfaring...
  Les blogger
 • Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arb...
  Les blogger
 • Andreas Berg

  Andreas Berg

  Andreas Berg er Nordic Business Portfolio Lead for MSD. Han er utdannet sivil...
  Les blogger
 • Steinar Madsen

  Steinar Madsen

  Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er ...
  Les blogger
 • Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er sykepleier og har hatt...
  Les blogger
 • Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen er utdannet lege og filosof. Han er ansatt som forsker (med prof...
  Les blogger
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen er pensjonert professor fra Avdeling for helsel...
  Les blogger
 • Christer Mjåset

  Christer Mjåset

  Christer Mjåset er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på O...
  Les blogger
 • Bjarte Reve

  Bjarte Reve

  Bjarte Reve er CEO for Nansen Neuroscience Network. Formålet til Nansen er ...
  Les blogger
 • Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues er direktør i det biofarmaøytiske selskapet Abb...
  Les blogger
 • Marit Hermansen

  Marit Hermansen

  Marit Hermansen er leder i Norsk forening for allmennmedisin og sitter i sentral...
  Les blogger
 • Nard Schreurs

  Nard Schreurs

  Nard Schreurs jobber i IKT-Norge. Han har tidligere vært journalist i Compu...
  Les blogger
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi er medlem av ekspertpanelet for pasienter og pår&...
  Les blogger
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen er kommunikasjonssjef i Oslo Cancer Cluster. Hun er u...
  Les blogger
 • Tone Westergren

  Tone Westergren

  Tone Westergren er seksjonsleder for RELIS Sør-Øst, Avdeling for farma...
  Les blogger
 • Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepoli...
  Les blogger
 • Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad er ny på Stortinget høsten 2013. Hun er fylkesl...
  Les blogger
 • Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe er stortingspolitiker for Senterpartiet fra Hordaland og er nestle...
  Les blogger
 • Aksel Tunold

  Aksel Tunold

  Aksel Tunold er daglig leder i Sanofi AS og styremedlem i Legemiddelindustrien (...
  Les blogger
 • Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for Venstre og medlem av helse- og omsor...
  Les blogger
 • Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad er tidligere leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), stude...
  Les blogger
 • Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er opptatt ...
  Les blogger
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen er stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen ...
  Les blogger
 • Mari Lundeby Grepstad

  Mari Lundeby Grepstad

  Mari Grepstad er rådgiver i avdeling for internasjonal folkehelse ved Folke...
  Les blogger
 • Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés er Country Manager i Novartis Norge AS. Hun har lang erfa...
  Les blogger
 • Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen er daglig leder i Nansen Neuroscience Network. Han er utdannet...
  Les blogger
 • Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege...
  Les blogger
 • Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden...
  Les blogger
 • Nina Foerster

  Nina Foerster

  Nina Foerster er i distriksturnus i Sogn og Fjordane. Hun er cand. med. fra Univ...
  Les blogger
 • Liv Arum

  Liv Arum

  Liv Arum er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). D...
  Les blogger
 • Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, en...
  Les blogger
 • Per T. Lund

  Per T. Lund

  Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden...
  Les blogger
 • Andreas Papagiannis

  Andreas Papagiannis

  Svenske Andreas Papagiannis er sykepleier på hjerteovervåkingen ved Ak...
  Les blogger
 • Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre er turnuslege ved Gjøvik sykehus og deltar på Institute ...
  Les blogger