Blogger

Bakkes blogg

Publisert 29.05.12

"Det er ikke mer synd på deg enn andre"

220. 219. 200. 150. 100. 50. 20. 10. 1. 0....!!!

Du tenkjer kanskje at eg ser på friidrett. Oppløpssida der Powell som har vore sist i feltet, plutseleg skyt fram dei siste ti metrane. Kvart sekund kjennes som eit år og plutseleg er det over. Han som låg sist, er plutseleg han som kom fyrst. Kva skjedde?

For deg tyder kanskje ikkje desse tala så mykje. Er du lege i fast stilling kanskje? Eller overlege med mange år på baken? Eller kanskje du er fastlege med eigen praksis? Eller pasient?

For meg og alle andre som fortsatt er medisinstudentar betyr desse tala alt.
For oss symboliserer dette kor lenge det er igjen før me går inn i den største omstillingsprosessen me som medisinstudentar har opplevd på 57 år. Tidspunktet for dette kunne kanskje ha vore betre. I tider der fastlegeordninga er under sterkt press og omstillingsprosessar i sjukehusa gjeng på både helsa og pasientsikkerheten laus. Andre forhandlar om faste stillingar, auka løn og betre arbeidsvilkår. Som studentar kan me ikkje ana enn å kjempe for at også vår situasjon skal bli høyrd i konkurransen om ha det verst.

Maratonløpet
Som medisinstudent er du nedst på hierarkiet. Du skal lære, observere og prøve å bli den beste legen du kan bli. Når du så står i overgangen mellom studentliv og yrkesliv er turnustenesta det viktigaste i livet ditt. Eksamen. Turnus. Puste. Ete. Sove. Det er alt mange tenkjer på. Forutsigbarhet blir dermed ein ekstremt viktig faktor. Etter at HOD(Helse- og omsorgsdepartementet) letta på sløret og lot oss få innsyn i kva som ventar oss i framtida, har responsen vore stor. Nokre har vore positive, andre negative, nokre redde, andre forventningsfulle, men mest av alt har me alle venta på meir informasjon.

Dagen då SAFH meldte at det ikkje blei arrangera fleire turnustrekningar gjekk det opp for dei fleste av oss. Det kjem verkeleg til å skje. Ingen fleire trekningar. Ingen fleire spente studentar som ventar på eit lotteri om å få best mogleg nummer. Ingen fleire tilfeldighetar. Det var ei varsling om at me gjeng inn på oppløpssida. Den siste innspurten. Der alt som har skjedd før mistar sin relevans. Det som skjer nå, det er det som blir hugsa. Det er det som blir framtida, og det er det som blir den nye turnustenesta.

For oss medisinstudentar er det ikkje alltid like enkelt å springe maraton, kombinera med 60 meter sprint, der det er sett ut diverse hekkar for å sjå om du følgjer med. Samstundes så har me akseptera situasjonen me er i. Men det finst grenser for kva ein kan akseptere. Både for oss medisinstudentar og HOD går tida fram mot februar 2013 fort. Ekstremt fort. For snart må stillingar utlysast. Overlegen med mange år på baken må få beskjed om at han skal tilsetje. Allmennlegen med eigen praksis, ja, han vil også vere med å avgjere. LIS-legane utan fast stilling er også interessera i kva som skjer, akuttmottaket blir tomt utan eit virvar av turnuslegar som kan ta unna innkomstjournalane.

Men den viktigaste aktøren er enda ikkje nemnd. For kva med pasientane? Kva slags legar er det me kjem til å få i framtida? Kva konsekvensar kjem av ei søknadsbasera ordning? Både når det gjeld pasient, medisinstudent, turnuslege, LIS-lege og overlege. Fundamentet for helsevesenet vårt er i endring, og det er lurt å følgje ekstra nøye med.

Travle tider
På 7 ½ månad skal HOD ut på maraton. Dei skal legge ut forskriftsendringane på høyring, dei skal vurdere innspela, vedta ei endeleg forskrift, lage eit søknadsbasera system, informere søkjarane om kva dei skal gjere, velje kven som skal tilsetje, informere dei som skal tilsetje, lage blokkløysingar av sjukehus og allmennlegekontor, finne ut korleis studentar utan autorisasjon skal kunne søke, endre autorisasjonstidspunktet, passe på at ting skjer etter planen og ikkje minst håpe på at alle stillingar blir besett.

Dei fleste av oss har akseptera at det er nøydd til å bli eit søknadsbasera system. Men det er likevel ikkje slik at me treng å akseptere alt eller ingenting. Fortsatt skal det bli tatt omsyn til forutsigbarhet i prosessen med å skape ei god legedekning i landet slik at dei framtidige turnuslegane blir ivaretatt. Det skal ikkje vere nepotisme, tilfeldig loddtrekning i søknadsbunka eller diskriminering som skal setje føringar for kven som får arbeid. Det skal heller ikkje bli slik at "der ingen skulle tru at nokon kunne bu" ikkje skal få turnuslege fordi alle vil bu i Oslo. I dag har ein ein god og tilnærma lik tilgang på helsetenester rundt om i landet. Det vil me også ha i framtida, men då må det fokuserast nøye på det som skjer i tida fram mot februar 2013 og ikkje minst i tida etter.

Akkurat nå treng me medisinstudentar hjelp. Me er på innløpssida utan å ha så mykje erfaring med spurten. Me treng hjelp med å setje fokus på at turnustenesta endrast. Akkurat nå. På den måten gløymer ikkje alle at det skjer - i sjukevesenets travle reformliv.

Bjørg Bakke

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Bjørg Bakke Bjørg Bakke
Bjørg Bakke studerer medisin ved Universitet i Bergen på 6. året. Ho er nå studentpraktikant ved den norske FN-delegasjonen i New York.
 • Magne Nylenna

  Er det rart pasientene blir forvirret?

  Publisert 31.10.14

  Hvorfor får pasienter i noen land betalt for sitt legemiddel, mens pasienter i andre ikke får det? Under et møte om medisinske metodevurderinger (health technology assessment – HTA) arrangert av EUnetHTA 29.–31.oktober i Roma påpekte pasienter forvirringen som oppstår når konklusjoner om bruk av tiltak varierer sterkt mellom naboland.Som en uttrykte: «Hva kan det komme av at et legemiddel som er helt likt og brukes på helt like pasientgrupper blir inkludert og finansiert i den offentlige helse...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Akutt viktig

  Publisert 29.10.14

  Det neste året skal mye av norsk helsetjeneste ha en overordnet gjennomgang. Både primæromsorgen og folkehelsa blir gjenstand for hver sin stortingsmelding. Videre skal det, for første gang, utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan. Sammen med nye kommunegrenser, skal vi de neste årene rigge oss for en ny tid i pleie- og omsorgssektoren med en stor vekst i antall eldre i befolkningen fra 2025. Akkurat nå er det imidlertid veksten i antall behandlinger (og køer) i sykehusene som er stor. En a... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Nard Schreurs

  Trådlaust eller trøstesløst?

  Publisert 23.10.14

  I gårsdagens utgave av Kommunal Rapport kan vi lese atter en gang at Norge henger langt etter. I dagens utgave av Kommunal Rapport (23. oktober) kan vi lese om tilstanden på norske sykehjems teknologiske fremgang. Avisa forteller at halvparten av kommunene vil tilby trådløst nett til sine beboere på sykehjemmene i løpet av neste år. I en undersøkelse, gjennomført via epost til IKT-sjefene i Kommune-Norge*, kommer det frem at bare 23 prosent av dagens kommuner har full dekning av alle sykehjem ... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Prioriterer syke demenspasienter

  Publisert 22.10.14

  I debatten rundt omdisponering av midlene til Den kulturelle spaserstokken fremstilles det som at midlene til sang og musikk i eldreomsorgen blir borte som et resultatet av fremlegg til statsbudsjett. Det medfører absolutt ikke riktighet. Regjeringen ønsker å å omdisponere midlene til å videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av sang og musikk til ansatte i omsorgstjenestene. Denne omdisponeringen er helt i tråd med regjeringens målsettinger om å utvikle en o... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Øk legedekningen ved sykehjemmene

  Publisert 20.10.14

  - Moren min sitter alltid og sover når jeg kommer på besøk på sykehjemmet. Hun har forandret seg. Skal det være slik? Hva kan jeg gjøre?Datteren som kommer med dette spørsmålet til Demenslinjen er ikke aleine. Mange ringer og er bekymret over det de føler er ren neddoping på sykehjem. Denne innringeren hadde fått beskjed om at moren hennes hadde vært urolig siden hun kom, og var blitt satt på en fast beroligende medisin.Mennesker med langt kommet demens kan ofte ikke forklare at de er sultne, re... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Partnerskap mot epidemien

  Publisert 20.10.14

  Vi kan alle lære av den pågående ebola-epidemien. Samarbeid og beredskapsarbeid i fredstid gir sterkere vern når krisene inntreffer. Tanken om en alvorlig virusepidemi i Europa rykker stadig nærmere. Det pågående ebolautbruddet bør gi økt fokus på hvordan vi kan forbedre de nasjonale helsesystemene i de fattigste landene, samtidig som vi vurderer hvor robust vårt eget helsesystem er. Ebola ble første gang påvist i 1976, og har siden stått for en rekke utbrudd i Sentral- og Vest-Afrika. Utbrudd...

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Må tenke helt nytt om sykmelding

  Publisert 17.10.14

  I debatten om det er høyt forventningspress som gjør kvinner mer syke enn menn, er et vesentlig ledd i sykmeldingskjeden sjelden nevnt: legen.Fastlegen skal være portvakten til samfunnets velferdsordninger. De som vil ha sykmelding, men ikke trenger det, skal siles ut på fastlegekontoret.Per i dag kan det imidlertid se ut som om porten er vidåpen. Undersøkelser viser at 75 prosent av legene nesten aldri sier nei dersom pasienten selv ønsker sykmelding. Da er det kanskje på tide å diskutere hele ... 21

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Campus Oslo – akkurat passe eller kanskje litt for stort?

  Publisert 17.10.14

  Oslo legeforening arrangerte denne uken et møte om planene for Campus Oslo. Noe av dette er referert i Dagens Medisin, men som vanlig er problemstillingene noe mer komplekse enn det som kan formidles i korte referater. Jeg tillater meg derfor å gjenta noen av budskapene mine her.Mitt utgangspunkt var det som  OUS beskriver  som et «behov for å slå sammen likeartede aktiviteter for å sikre høy effektivitet og kvalitet». Spørsmålet er da om effektivitet og kvalitet betinger et sykehus av... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Alle pasienter må spørres om tobakksbruk

  Publisert 17.10.14

  Det er vanskelig å forestille seg at over 1 million mennesker i Norge fortsatt røyker jevnlig. Røyking har nærmest vært «i fritt fall» i mange år, og røykeepidemien sies allerede å ha gått over i en utløpsfase. Men hvert år dør fortsatt over 5000 mennesker – eller mer enn en person hver annen time i gjennomsnitt, på grunn av røykerelaterte sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom. Tenk deg at like mange hadde omkommet i trafikken. Tror du ikke myndighetene ville gjort mer for å l... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Behov for nye finansielle rammer for helseforetakene

  Publisert 14.10.14

  På vegne av LFH og leverandører av medisinsk utstyr er jeg tilfreds med positive signaler fra regjeringen om nøytral moms også for helseforetak fra 1. januar 2016, men det bør tas inn allerede i revidert statsbudsjett for 2015. Jeg ser det også som meget positivt at sykehusene i budsjettforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet får økt fleksibilitet som gjør det enklere og rimeligere å inngå leieavtaler for bygg og utstyr. Imidlertid etterlyser jeg nærmere detaljer om hva dette rent...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Ebola – fortsatt muligheter og håp

  Publisert 13.10.14

  Det er lett å bli maktesløs i møte med en uforutsigbar og tilsynelatende uovervinnelig trussel. Ebola kan bli en slik trussel, men er det ennå ikke. Det er fortsatt mulig å håndtere situasjonen, men det blir vanskeligere uke for uke. Jeg er glad for å se at kampen mot ebola-sykdommen nå står øverst på agendaen hos flere av verdens fremste ledere. Mange viser vilje til å satse kraftfullt, og det er helt nødvendig. Frykten er også en fiendeForrige uke rykket sykdommen nærmere oss. En ung kvinne ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Westergren

  Har vi nok legemiddelinformasjon nå?

  Publisert 08.10.14

  Det er snart 20 år siden de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) startet opp. I løpet av disse årene har vi bistått et stort antall leger, farmasøyter, tannleger, sykepleiere, jordmødre og andre med å finne svar på legemiddelspørsmål som har oppstått i pasientbehandlingen. Vi er bedt om å vurdere bivirkninger, forebygge interaksjoner, rydde i medisinlister, forklare advarsler og finne dokumentasjon. Siden vi er offentlig finansiert har det vært viktig for oss at den jobben vi gjør sk... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Må Nobel-rusen vare

  Publisert 07.10.14

  Det var en absurd og herlig følelse å se Twitter og nettaviser verden over eksplodere i går da nyheten om at ekteparet Edvard og May Britt Moser, sammen med John O´Keefe, fikk årets Nobelspris i medisin. De tre forskerne får prisen for at de har oppdaget hjernens GPS eller stedsans.Hvor herlig var det ikke å se NRK sende en halv time direkte fra vekselvis NTNU og studio – midt i Trontaledebatten? May-Britt Moser visste ikke hvilket bein hun skulle stå på av glede, ektemannen var på flyet og viss...

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Å hamre på en lukket dør

  Publisert 03.10.14

  - Du er nødt til å ha sterke pårørende for å få psykisk helsehjelp Egentlig hadde jeg satt opp en logisk disposisjon for de kommende blogginnleggene. Blogg nummer én, som dere allerede har fått se, skulle naturlig nok være en introduksjon. Og de kommende innleggene skulle ha en logisk oppbygging opp mot stadig mer kompliserte tema. For eksempel hadde jeg planlagt at det neste innlegget skulle handle om valg. Om pasienter vil velge. Og hva vil vi i så fall velge. Om hvordan den nye pasientr... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Bortkastet å bedrive forebygging når halvparten ikke blir syke?

  Publisert 29.09.14

  Fastlege Gisle Roksund sier til Dagens Medisin (26/9) at det å definere ulike risikotilstander er sykeliggjørende. Pre-diabetes er blant de «diagnosene» han er kritisk til, og her støtter han seg til professor John S. Yudkin som hevder at pasientorganisasjoner driver skremselspropaganda når de informerer om risikotilstandene.Hvis det å oppfordre folk til å ta sunnere valg for å forebygge diabetes, er skremselspropaganda, ja, da er vi i Diabetesforbundet skyldig i det. I så tilfelle er det noe je... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Legg vekk forslaget om «Fritt behandlingsvalg», Høie

  Publisert 25.09.14

  I valgkampen lovte Høyre og nåværende helseminister Bent Høie at dersom de vant valget, skulle alle pasienter få gå til enhver privat klinikk, bli behandlet og deretter sende regningen til det offentlige. De kalte det "fritt behandlingsvalg". På denne måten skulle ventetid fjernes gjennom å ta all ledig kapasitet i bruk.Jeg er overbevist om at mange velgere syntes dette hørtes ut som en god ide. Når Høie i tillegg lovet at hans opplegg skulle fjerne behovet hos alle for å tegne privat sykeforsik... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om solkrem og gradvise innovasjoner

  Publisert 18.09.14

  Når jeg ser tilbake på en av de flotteste somrene man kan huske, er det også med stor takknemlighet over de innovasjoner som har kommet innen solbeskyttelse. De som kjenner meg, vet at jeg er lys i huden og lett blir solbrent. Hadde vi hatt en slik sommer i min barndom hadde jeg måttet sitte mye i skyggen og generelt ikke hatt det så bra. Med dagens moderne solkremer kan jeg leve som andre og nyte det å være mye ute.Det kanskje mest interessante er at jeg ikke kan huske at det noen gang kom et g...

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Teller det vi teller?

  Publisert 11.09.14

  Staten bruker omkring 13 milliarder kroner på legemidler årlig. Staten bruker likevel knapt en krone på å finne ut om legemiddelbehandlingen gir resultater. Jeg tror ikke noen kan gi svar på spørsmålet om legemidler brukes faglig riktig – med vekt på brukes. Litt rart er det når dette er ett av hovedmålene for legemiddelpolitikken i Norge.Det er sikkert mulig å lage regnestykker som sier hvor mange ekstra leveår man vinner på å behandle en halv million nordmenn med statiner. Men i det regnestykk...

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  Styrk skolehelsetjenesten – få bedre folkehelse

  Publisert 05.09.14

  Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel store forskjeller i sykelighet og dødelighet. Dess bedre utdanning og økonomi, dess bedre helse. Videre viser rapporten at selv om forekomsten av overvekt blant barn har stabilisert seg så er utviklingen i overvekt og fedme blant ungdom fortsatt bekymringsfull. Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og fedme ... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Gjennomsiktighetens sure svie

  Publisert 18.07.14

  Med mindre myndighetene og pressen kommuniserer helsenytt på en måte som øker innsikt og forståelse kan vi være lite tjent med gjennomsiktighet i beslutningsprosesser.Prioriteringsutvalget, opprettet i fjor sommer med Ole Frithjof Norheim i spissen, melder på sine nettsider at de skal avlevere rapport innen midten av september 2014. I denne rapporten skal utvalget rådgi myndighetene og forsøke å legge klarere føringer for prioriteringer i helsevesenet slik at vi unngår saker som nei-ja-nei-nei-j...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Folkehelse, et politisk ansvar

  Publisert 07.07.14

  Folkehelserapporten 2014 viser en bekymringsfull utvikling i livsstilssykdommer i Norge.  Risikofaktorer som overvekt og fedme øker sterkt.  Livsstilssykdommer kan forebygges, men  da trengs en mer målrettet folkehelsesatsing enn det den blåblå regjeringen fører.Vi må spesielt sikre et helseløft blant barn og ungdom der skolen tas i bruk som forebyggingsarena. Dette vil og gi bedre læring. Fem områder trenger særskilt satsing;1) Fysisk aktivitet.Norske ungdommer er like stillesitt... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Hvilket legemiddel er best?

  Publisert 23.06.14

  Jeg får ganske ofte telefoner og e-mail fra kolleger som spør om hvilket legemiddel vi anbefaler ved den og den tilstand. Noen ganger kan jeg gi et klart svar – det legemiddelet er best og det bør du velge. Ofte må jeg fortelle at det er flere legemidler som er omtrent likeverdige og at ingen peker seg ut som det beste. Det hadde vært en fordel pasienter og leger dersom vi for eksempel kunne si at ved den tilstanden bør du alltid begynne med det legemidlet.  Det hadde betydd forenkling, sta... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Frivillighet et gode – ikke en hemsko

  Publisert 10.02.14

  Oppkjøringen til vårens hovedoppgjør gjør det klart at arbeidstid blir hovedtema i sykehus, til tross for at man her har de mest fleksible ordningene i samfunnet. Spekter hevder at kveldsåpne poliklinikker ved sykehusene ikke lar seg gjennomføre med ordninger basert på frivillighet. Bildet Spekter forsøker å skape er at kveldsåpne sykehus i dag er tuftet på vilkårlig frivillighet og uforutsigbarhet. Dette bildet stemmer selvsagt ikke med virkeligheten. Vårt arbeidsliv bygger på nettopp frivilli...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Gratulerer med dagen - jordmødre!

  Publisert 03.05.13

  5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over. Jeg er stolt over å kunne feire dagen sammen med våre dyktige og viktige jordmormedlemmer som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn. Hvert år fødes rundt 60.000 barn her i landet. Norge er ett av verdens beste land å føde i. Takket være kompetansen som landets jordmødre besitter, kan vordende foreldre føle seg trygge på at barnet vil komme til verden på en sikker og god måte. Og det satses på enda bedre kunnskap. Vi ser a...

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Terje P. Hagens sykehustrøbbel

  Publisert 14.03.13

  På oppdrag fra Helsedepartementet har helse- og husøkonom Terje P. Hagen forfattet en "ekspert-rapport" som gir "sykehustrøbbel for Høyre" (Aftenposten 14/3). Rapporten er et bestillingsverk, og bærer preg av det. Men det er likevel underlig hvordan professoren klarer å skrive seg helt bort fra realitetene i landene som omgir oss. De fleste er enige om at kvaliteten på norske helsetjenester er jevnt god, bedre enn snittet i OECD, men ikke verdens beste som departementet gjerne slår om seg med. ... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget